Geodezyjna odzież ochronna i robocza - Geodezyjna odzież ochronna i robocza

Regulamin

 

Sklep internetowy Wydawnictwa Gall, działający pod adresem http://geomoda.pl, prowadzony jest przez podmiot: Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, z siedzibą w Katowicach przy ul. Moniuszki 7/705 wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Katowicach pod numerem 62019, NIP 634-138-64-00, Regon 273827216.

  

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://geomoda.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów, która zalogowała się w Sklepie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU;
E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Sklep oferuje e-booki w formacie MOBI lub EPUB;
Koszt zakupu towaru - cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru.

  

Realizacja zamówień

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://geomoda.pl.

 

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

 

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://geomoda.pl - 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 

6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 

a. wyboru zamawianych towarów lub usług,

 

b. wyboru sposobu realizacji zamówienia i podać adres dostawy oraz adres, na jaki ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury na inny adres lub dostarczenia przesyłki pod inny adres niż podany w formularzu zamówienia powinien zaznaczyć to w komentarzu),

 

c. wyboru sposobu dokonania płatności.

 

7. Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać pięciu sztuk, a w przypadku e-booków jednej sztuki.

 

8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. Klient wówczas będzie miał do wyboru dwie możliwości:

 

a. częściowa realizacja zamówienia - zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

 

b. anulowanie zamówienia - zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w części Zwrot należności.

 

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

11. Zasady sprzedaży e-booków i audiobooków uregulowane są w części dotyczącej sprzedaży plików elektronicznych.

 

 

 

Zgłaszanie zmian w zamówieniu

 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy - po uprzednim zalogowaniu się na Konto klienta.

 

 

 

Ceny towarów dostępnych w Sklepie

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 

a. podawane są w złotych polskich,

 

b. zawierają podatek VAT,

 

c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

5. Koszty dostawy pokrywa Sklep, jeżeli Klient jednorazowo zakupi towary za kwotę przekraczającą 499 zł.

 

 

 

Czas realizacji złożonego zamówienia

 

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

2. Opcje przesyłki dostępne w sklepie dotyczą wyłącznie terytorium Polski. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub odebrane osobiście, w siedzibie wydawnictwa, w dni robocze, w godzinach: 8.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

3. W przypadku zamówień realizowanych poza granice Polski, przed złożeniem zamówienia należy indywidualnie skontaktować się ze Sklepem, aby ustalić indywidualny koszty przesyłki i sposób realizacji zamówienia.

 

 

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia; formy płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 

a. płatność przy odbiorze (realizacja zamówienia jest możliwa w siedzibie wydawnictwa, w dni robocze, w godzinach: 8.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu),

 

b. przelew tradycyjny (realizacja zamówienia rozpoczyna się wyłącznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności),

 

c. przelew elektroniczny lub karta płatnicza w systemie płatności elektronicznych PayU (realizacja zamówienia rozpoczyna się wyłącznie po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu).

 

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów zamówienia i sposobu realizacji dostawy wyłącznie kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

 

 

Reklamacje towarów

 

1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne względem kupującego, która wynika z ustawy – rękojmia.

 

2. Reklamacja jest uzasadniona jeśli dotyczy wad w rozumieniu przepisów, głównie Kodeksu Cywilnego, a takimi są:

• wady zmniejszające wartość rzeczy,

• wady zmniejszające użyteczność rzeczy,

• gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,

• gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym.

 

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy rzecz przez niego sprzedana dotknięta jest ww. wadą, a w chwili zawarcia umowy konsument o niej nie wiedział. Rękojmia trwa 1 rok od daty wydania rzeczy kupującemu.

 

4. Z tytułu rękojmi konsumentowi przysługuje:

• odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy za zwrot wadliwej rzeczy, ale nie można odstąpić od umowy, jeśli sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na inną, wolną od wad, albo wadę usunie. Odstąpienie od umowy jest możliwe dopiero wówczas, gdy rzecz już raz wymieniono lub naprawiono

• obniżenie ceny

• wymiana rzeczy wadliwej na inną, wolną od wad

• usunięcie wad

 

5. Reklamację można składać ustnie (telefonicznie lub osobiście) albo pisemnie (pismo, e-mail). Protokół reklamacyjny należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprzedawcy, drugi dla konsumenta.

 

6. Sprzedawca rozpatrza reklamację niezwłocznie. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, ma na to nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub dokonania oględzin.

 

7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

9. Wykonanie i przesłanie zdjęć uszkodzonej przesyłki lub wadliwego towaru ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

 

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru znajdującego się w dostarczonej przesyłce ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep - nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu powiadomienia Sklepu o zaistniałej pomyłce. W przypadku uznania reklamacji, towar zgodny z zamówieniem zostanie wysłany niezwłocznie. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość kosztów zakupu towaru.

 

11. Klient powinien odesłać reklamowany towar paczką ekonomiczną. Nie są przyjmowane przesyłki kurierskie, listy oraz przesyłki pobraniowe. (Uwaga: za uszkodzenia w transporcie odpowiada Klient. Sklep nie ma możliwości weryfikacji przesyłki przed jej odesłaniem, prosimy więc o należyte zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem!!!).

 

12. Koszty zakupu towaru Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w części dotyczącej zwrotów należności i nadpłat.

 

13. Reklamacje e-booków określone są w części dotyczącej sprzedaży plików elektronicznych.

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu towaru do Sklepu (uwaga: za uszkodzenia w transporcie odpowiada Klient. Sklep nie ma możliwości weryfikacji przesyłki przed jej odesłaniem, prosimy więc o należyte zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem.).

 

2. Zwracane towary muszą być zwrócone w stanie niezmienionym (produkty nie mogą nosić śladów używania i muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami).

 

3. Zwracany towar należy odesłać paczką ekonomiczną najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie - na adres Sklepu dostępny na stronie http://geomoda.pl. Sklep nie przyjmuje przesyłek kurierskich, listowych lub pobraniowych. Koszt odesłania towaru podlega zwrotowi.

 

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej zwrotów należności i nadpłat.

 

5. Zwroty e-booków określone są w części dotyczącej sprzedaży plików elektronicznych.

 

 

 

Zwroty należności i nadpłat

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia, o ile towar zostanie do tego czasu zwrócony.

 

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje wyłącznie na podany przez klienta rachunek bankowy. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 

3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:

 

a. nadpłata przekraczająca 5,- zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,

 

b. nadpłata o wartości do 5,- zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie.

 

W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata, lub gdy nie przekaże Sklepowi danych koniecznych do zweryfikowania tożsamości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 

 

Sprzedaż plików elektronicznych

 

1. Klient nie może zamówić jednorazowo więcej niż 1 szt. identycznych towarów.

 

2. Pliki są dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.

 

3. Zamówienie obejmujące e-booki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie.

 

4. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi dotyczącymi dostępnego w Sklepie formatu e-booka przed złożeniem zamówienia.

 

5. Realizacja zamówienia zawierającego e-booka rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

 

6. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:

 

a. przelew tradycyjny lub elektroniczny z wykorzystaniem systemu PayU,

 

7. Wszystkie ceny e-booków zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

8. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 24 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka. Pobranie e-booka wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w pkt. 13.

 

9. Sklep indywidualnie znakuje przesyłane pliki. Klient jest zobowiązany do dbania o ich bezpieczeństwo.

 

10. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej zwrotów należności i nadpłat.

 

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

 

12. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności. W zamówieniu możliwe są następujące modyfikacje:

 

a. dodanie do zamówienia innych e-booków,

 

b. usunięcie e-booka z zamówienia,

 

c. zmiana formy płatności,

 

d. zmiana adresu na fakturze VAT.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

13. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) dopóki zamówienie nie zostanie zrealizowane. Jeżeli e-book został pobrany przez Klienta – Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

14. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej zwrotów należności i nadpłat.

 

15. Zasady korzystania z e-booków:

 

a. zakup upoważnia do nieograniczonego korzystania z e-booka przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, na dowolnej ilości urządzeń, które są własnością Klienta (czytnik, telefon, laptop, komputer, tablet itp.

 

b. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient nie jest uprawniony do:

 

- rozpowszechniania lub udostępniania zakupionego e-booka (całości, fragmentów lub kopii plików),

 

- dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji plików,

 

- usuwania błędów.

 

16. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

 

a. pobrany e-book nie uruchamia się lub jest uszkodzony,

 

b. pobrany e-book nie pobiera się z linku prowadzącego do strony pobierania,

 

c. pobrany e-book nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,

 

d. w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book.

 

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza kontaktowego oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w części dotyczącej zwrotów należności i nadpłat.

 

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów regulaminu.

 

 

 

Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Gall oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

 

 

Zapisy końcowe

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem Gall.

 

2. Towary prezentowane na witrynie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://geomoda.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

 

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://geomoda.pl.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 1.09.2015 r.

 

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.